Stenmans på världsmarknaden

Försäljningen på hemmamarknaden av Stenmans olika produkter sker dels genom grossister, som furnera järnhandlare och andra detaljister med firmans varor, dels genom direkt försäljning till större förbrukare, särskilt inom industrin.

En betydligt mer omfattande försäljningsapparat krävs för exporten. Under mellankrigstiden var exporten uppe i ca 80 proc. av tillverkningen men på grund av allehanda hinder efter andra världskriget främst av näringspolitisk natur sjönk den till ca 50 proc. I dag är den åter sakta men säkert i stigande. Stenmans produkter exporteras till praktiskt taget alla länder med undantag för dem bakom "järnridån". Inte minst uppskattade äro varorna i USA, där många järnhandlare med stolthet föra Stenmans gångjärn i lager. Och som en kuriositet kan nämnas att gångjärn av Stenmans typ noteras på börsen i Indien i likhet med metaller, vete, bomull och värdepapper. Av exporten betalas omkring en tredjedel i hårdvalutor, mest dollars, men även schweizerfrancs.

Brev ha sina öden. I Stenmans utlandskorrespondens kan man hitta kuriösa prov på kuvertens adressering. Se blott på dessa brev avstämplade i South Kensington 6 april 1950, Jerusalem 28 maj 1950 och Madras 8 januari 1949.

Den internationella försäljningsorganisationens trådar löpa ut från exportavdelningen i Eskilstuna med dess stab av korrespondenter, vilka stundom även fungera som exportresande. Försäljningen sker i regel direkt till vederbörande importör varvid Stenmans agent tar upp beställningen och lämnar kunden all service I en del fall, är kilt vid affärer inom Brittiska samväldet, bekräfta och betalas beställningarna ofta genom något europeiskt, vanligen brittiskt, »confirming house». I mindre utsträckning göras också affärer genom exportörer i Sverige och andra europeiska länder.

Stenmans har egna agenter i alla länder med vilka firman gör affärer. De äro praktiskt taget alla provisionsagenter, vilka inte importera för egen räkning och ej heller hålla några egna lager. Den brittiska hemmamarknaden liksom brittiska exportörer och confirming houses bearbetas genom. Stenmans kontor i London, 66 Cannon Street E. C. 4. Befraktningen av exportvarorna går så gott som uteslutande på svenska kölar och leveranserna ske i regel cif huvudhamnar i importlandet. Försäkringarna täckas i svenskt sjöförsäkringsbolag.

Att sia om de framtida exportmöjligheterna för Stenmans produkter är naturligtvis mycket vanskligt. Under efterkrigsåren har flera utomeuropeiska marknader mer eller mindre stängts för företaget, beroende på valutasvårigheter och protektionistiska strävanden att till varje pris skydda inhemsk produktion, vare sig denna är konkurrenskraftig eller ej. Detta skydd har mera sällan tagit sig uttryck i tullhöjningar utan vanligen i importrestriktioner, som många gånger i praktiken varit liktydiga med importförbud. Huruvida dessa marknader kunna återerövras står i vida fältet.

Mr. Charles R, Kirk, chef för Stenmans London-kontor 66 Cannon Street, E. C. 4.

Å andra sidan undersöker Stenmans kontinuerligt genom exportresor och på annat sätt möjligheterna att öka driven på »jungfruliga» områden, där försäljningen hittills varit mindre betydande. En amerikansk statsman har uttalat, att om vi kunna få varaktig fred, skall ett ständigt krig mot fattigdom och elände i hela världen förklaras. I de underutvecklade länderna, där detta senare krig redan proklamerats, arbetar Stenmans målmedvetet på att med sina produkter fylla det behov som uppstått genom ökad byggverksamhet och industrialisering. Trots allt ser man därför hos Stenmans inte så mörkt på exportens framtid.

Låsexporten befinner sig för övrigt endast i sin linda. Den mycket stora framgång Stenmans haft vid introducerandet av lås med komplicerade huvudnyckelsystem, särskilt på skeppsvarv, hotell och sjukhus i utlandet, berättigar till optimism. Exportdriven för lås forceras nu i ett accelererande tempo, som nödvändiggör ständiga nyinvesteringar för att kunna möta den alltmer stegrade efterfrågan.