Hjärnan och handen

En av de primära betingelserna för vår stigande levnadsstandard är en ökad produktion. I det sammanhanget har automatiseringen blivit av utomordentlig betydelse.


Ritkontoret utför all konstruktion av såväl produkter som verktyg och maskiner.Dessutom ger det verkstaden all den tekniska service, som krävs för produktionen.


Standardmaskinernas gyllene tid i produktionen är här förbi och utvecklingen går i stället mot sinnrikt arbetande specialmaskiner för varje särskilt ändamål. Aug. Stenman AB följer därvid en klar, sedan länge utstakad linje. Stenmans var ju, som vi sett, en av landets första fabriker med egna konstruktioner av automatmaskiner.


I dag förfogar firman över en konstruktionsavdelning av mycket hög klass, där man inte endast konstruerar erforderliga verktyg och automater utan även utövar den konsultativa verksamhet som fabriksavdelningarna behöva för själva produktionen. En rad nya märkliga hel- och halvautomater av helt revolutionerande typ ha här konstruerats. De flesta av dem räkna sitt ursprung från företagets tidigare överingenjör John Elg och dess nuvarande tekniske direktör, civilingenjör Rolf Kaurin, säkerligen en av vårt lands främsta konstruktörer, som kring sig samlat ett team av skickliga tekniker.

John Elg var född i Småland år 1883. Efter avlagd examen vid Eskilstunatekniska skola praktiserade han under flera år både i Tyskland och Amerika för att sedermera återvända till Eskilstuna, där han redan 1907 anställdes av August Stenman. Här kom han sedan att, med undantag för en kort period 1924-28, verka hela sitt liv som överingenjör, driftsledare och teknisk chef Elg var ett tekniskt geni och större delen av Stenmans automatmaskiner för gångjärn liksom en hel del andra maskiner ära hans skapelser. John Elg gick ur tiden 1938.

Tekniske direktören, civilingenjör Rolf Kaurin.

Produktionschefen, ingenjör Sten Nilsson.

I intim samverkan med konstruktionsavdelningen arbetar Stenmans mekaniska verkstad med inte mindre än hundratalet anställda, alla duktiga och erfarna yrkesarbetare. Verkstadens uppgift är livsviktig för produktionen. Det är här man tillverkar och bygger de verktyg och maskiner, som ingenjörsavdelningen konstruerar. Trots verkstadsavdelningens stora kapacitet måste man ändå, ehuru tveksamt, lämna ut en del arbete, när beställningarna från konstruktionsavdelningen bli allt för många. Verkstaden har dessutom att svara för underhållet av fabrikernas automater och andra maskiner. Tidigare kunde arbetarna ute i fabrikerna själva göra enklare justeringar på sina maskiner, men nu äro automatmaskinerna så komplicerade att verktygsavdelningen mycket oftare måste gripa in.

Det mesta som står till buds ifråga om moderna verktygsmaskiner ingår i mekaniska verkstadens arsenal men här som överallt hos Stenmans är det alltjämt ambitionen och yrkesskickligheten hos människan bakom maskinerna som är det väsentliga i produktionsapparaten.

Mekaniska verkstaden har alltigenom moderna, produktiva maskiner.