Integritetsmeddelande för ASSA ABLOY Opening Solutions intressenter

ASSA ABLOY är måna om att skydda dina personuppgifter. I vår Integritetspolicy beskrivs följande:

  • de olika typer av personuppgifter vi behandlar
  • hur vi använder personuppgifterna och varför;
  • vem vi delar dem med och var;
  • hur länge vi sparar dem;
  • dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter; och
  • hur vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, 556034-3161 på KUNGSGATAN 71, 632 21, Eskilstuna ansvarar i egenskap av ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av dina personuppgifter.

Frågor & svar

Definitioner

Begrepp

Definition

Personuppgifter

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling

 

Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring, överföring, läsning, spridning, radering etc.

Laglig grund

De grunder som gör det möjligt för PUA att behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig (PUA)

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde, PUB

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på instruktion från den personuppgiftsansvarige.

Tredje part

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

 

Tredjeland

 

Land utanför EU/EES.

Tillsynsmyndighet

 

En oberoende offentlig myndighet som är utsedd av en medlemsstat att övervaka tillämpningen av GDPR. För Sverige är det Datainspektionen.

 

Data Protection Manager (DPM)

Roll inom ASSA ABLOY för att verka för efterlevnad av GDPR. DPM finns utsedd på koncernnivå, divisionsnivå och regionsnivå.

 

Personuppgiftsbiträdesavtal

 

Avtal mellan PUA och PUB i de fall där PUB behandlar personuppgifter å PUAs vägnar.

Kund B2B

Det avser juridisk person eller kontaktperson hos juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. återförsäljare, licensierad kund, mottagare av produkt.

Kund B2C

Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. In-Home Service konsument.

Potentiell kund

Det avser fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Leverantör

Det avser en fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför ett arbete eller levererar en tjänst åt oss, mot ersättning, t.ex konsult, kontaktperson

Testperson

Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför tester av våra produkter och tjänster, t.ex. Betatestare

Rekryteringskandidat

Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de söker en tjänst hos oss.

Besökare

Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de besöker någon av våra lokaler.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Kund B2B 

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Administrera utbildningar och certifieringar ifall ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden är personuppgiftsansvarig  samt bevara och på begäran tillställa registrerade personer kopior av diplom och certifikat.

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Resultat

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i avtal om avtalet har ingåtts av den registrerade

Intresseavvägning, ifall det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig. Vårt intresse av att administrera utbildningar och certifieringar väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. 

Under utbildning + 3 år

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Administrera kreditupplysningar på enskilda firmor i syfte att bedöma firmornas lämplighet i samband med eventuell ASSA-certifiering, varvid firmans ekonomiska stabilitet utgör ett moment

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Finansiell information
Organisationsnummer

Intresseavvägning, Vårt intresse av att kunna göra en ekonomisk riskbedömning i samband med certifiering överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. Behandlingen kan därtill sägas ligga i den registrerades intresse i de fall certifiering utfärdas. 

Raderas direkt efter beslut

Hantera inkassoärenden för enskilda firmor

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Intresseavvägning, Vårt intresse av att kunna se till att få betalt för våra fordringar överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Fram till inkommen betalning + 3 månader

Administrera klagomål/reklamationer (i de fall då ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden är personuppgiftsansvarig)

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos kund som är personuppgiftsansvarig, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under ärendet + 1 år

Hantera testning och felsökning ifall ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden är personuppgiftsansvarig

Namn
E-post
Telefonnummer

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i avtal där de registrerade är kunder

Intresseavvägning, ifall kunden är ett företag, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att personuppgifterna inte behandlas för detta ändamål 

Under tiden testning eller felsökning pågår

Administrera supportärendehantering

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning - om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig. Vårt intresse av att administrera supportärende väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under avtalstiden + 6 månader

Hantera NDA:er

Namn

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna säkerställa sekretess överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under avtalstiden + 10 år

Administrera licenser för att kunna ge kund, t.ex låssmeder, tillgång till system med hög säkerhetsklassning

Namn
Personnummer
Telefonnummer
E-post
Företag

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig.  Vårt intresse av att administrera kundlicenser väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under licens + 1 år

Administrera orderhantering

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig. Vårt intresse av att administrera ordern väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Under avtalstiden + 3 år

Möjliggöra leverans av varor till slutanvändare/konsument

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Intresseavvägning, Vårt intresse av att kunna leverera varor väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Fram till leverans + 10 år

Kontakta befintliga kunder (B2B) med nyhetsbrev och marknadsföring, som inte har begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att informera våra kunder om nyheter och/eller förändringar i våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Ifall den registrerade har begärt informationen: Från avanmälan/opt-out + 1 år (utskick upphör omgående)


Ifall den registrerade inte har begärt informationen: Under avtalstiden + 1 år

Administrera event

Namn
Telefonnummer
E-post
Specialkost

Intresseavvägning, om det rör förpliktelse gentemot företag eller våra egna anställda eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna genomföra event för besökare/anställda överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Samtycke,
i det fall deltagarlistor ska sparas under en längre period än vad som anges här 

Under evenemang + 1 månad

Marknadsföra företaget på vår externa webb

Namn
Företag
Bild

Intresseavvägning, om det rör förpliktelse gentemot företag eller våra egna anställda eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna marknadsföra företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under kampanj + 3 månader

Administrera kundofferter (B2B)

Namn
Telefonnummer
E-post
Företag

Intresseavvägning, vårt intresse av att behandla denna information för att gynna en effektiv anbudsprocess överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under offerten giltighetstid + 6 månader eller enligt sekretessavtal i upphandling

Administrera kundavtal (B2B)

Namn
Telefonnummer
E-post
Företag

Intresseavvägning, om det rör kontaktpersoner hos en kund som är personuppgiftsansvarig.  Vårt intresse av att administrera avtal väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Under avtalstiden + 10 år

Hantera marknadsundersökningar till kontaktpersoner

hos kunder

Namn

E-post

Företag

Befattning

Enkätsvar

Eventuellt indirekta identifierare i rapporterna

Information avseende ifall vederbörande blivit tillfrågad att delta i undersökningar

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna undersöka nya affärsmöjligheter överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål

Kontaktuppgifter, befattning, företagstillhörighet och information om inbjudan till deltagande i undersökning:  Från avslutat kundförhållande + 10 år

 

Rapporter: Från mottagande av rapport + 1 år

 

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Försäkringsinformation

Information om digitalt lås

Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna försvara rättsliga anspråk mot företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under avtals/garantitiden + 10 år

Förebygga bedrägeri och annat missbruk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Försäkringsinformation

Information om digitalt lås

Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att förebygga bedrägerier och missbruk överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Underavtalstiden + 10 år

Administrera kontroller av affärspartners i syfte att bedöma deras lämplighet i samband med eventuella affärsförbindelser

Namn
Bolagsengagemang
Uppgifter som framkommer vid sökning i screeningdatabaser

 

Intresseavvägning eller rättslig förpliktelse, beroende på ifall skyldighet att kontrollera affärspartners följer av EU-lag eller svensk lag eller inte.

Under avtalstiden eller från affärsbeslut + 10 år.

För åtkomst, underhåll och utveckling av företagets IT-miljö

 

Namn
Användarnamn

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att behandla uppgifterna för detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet

Kund B2C

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Tillhandahålla, hantera och supportera tjänsten In-Home Service till kunder

Namn
Hemadress
E-post
Telefonnummer
Försäkringsinformation

Information om digitalt lås

Annan information som du delar med oss

Fullgörande av avtal

Under avtalstiden + 10 mån

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn

Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn

E-post

Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Administrera klagomål/reklamationer

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under ärendet + 3 år

Administrera kundavtal

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Fullgörande av avtal i den mån behandlingarna krävs för att fullgöra avtalet/avtalsenliga åtaganden (t.ex. garantier) mot den registrerade.

Under avtalstiden + 10 år

Marknadsföra våra tjänster, t.ex genom mobilapplikationen, sms och e-post

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna marknadsföra företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Från insamlandet eller senaste kontakt + 1 år

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Försäkringsinformation

Information om digitalt lås

Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna försvara rättsliga anspråk mot företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Under avtals/garantitiden + 10 år

Förebygga bedrägeri och annat missbruk

Namn

Hemadress

E-post

Telefonnummer

Försäkringsinformation

Information om digitalt lås

Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att förebygga bedrägerier och missbruk överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Underavtalstiden + 10 år

 

 

 

Potentiella kunder

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Administrera marknadsutskick till kontaktpersoner hos potentiella kunder (B2B) som har begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Från avanmälan/opt-out + 1 år (utskick upphör omgående)

Administrera ett första marknadsutskick/en kampanj till kontaktpersoner hos potentiella kunder (B2B) som inte begärt informationen/anmält sig för utskick

Namn
E-post
Adress
Företag

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att personuppgifterna inte behandlas för detta ändamål.

Från insamling + 1 mån till första kontakt, därefter 2 månader

Hantera marknadsundersökningar till kontaktpersoner

hos potentiella kunder

Namn

E-post

Företag

Befattning

Enkätsvar

Eventuellt indirekta identifierare i rapporterna

Information avseende ifall vederbörande blivit tillfrågad att delta i undersökningar

 

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna undersöka nya affärsmöjligheter överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål

Kontaktuppgifter, befattning, företagstillhörighet och information om inbjudan till deltagande i undersökning:  Från insamling + 3 månader

 

Rapporter: Från mottagande av rapport + 1 år

 

 

 

 

 

 

Leverantörer

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Hantera inköp av varor och tjänster

Namn
Telefonnummer
E-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna kontakta potentiella leverantörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.  

Fram till leverans + 10 år

Hantering av upphandlingar

Namn
Telefonnummer
E-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna upphandla nya leverantörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Tilldelningsbeslut + 6 månader

 

 

 

 

 

Testpersoner

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Dokumentation för att kunna hantera betatester

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Intresseavvägning, eftersom vårt intresse av att kunna utföra betatester väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för dessa ändamål.  

Under testperiod + 2 år

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

 

 

 

 

Rekryteringskandidater

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Ta emot, utvärdera och besluta kring arbetsansökningar

Namn
Telefonnummer
E-post
Personnummer
 + CV och personligt brev

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i anställningsavtal och kollektivavtal 

Under rekrytering + 2 år

 

 

 

 

Besökare

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag 

Under ärendet + 10 år

Hantera kameraövervakning för säkerhet i fysiska lokaler

Bild

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av säkerhet i våra fysiska lokaler väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Från inspelning + 30 dagar

För att administrera besök i företagets lokaler

Namn
Telefonnummer
Företag

Intresseavvägning, vårt intresse av att behandla denna   information för att kunna informera den person som får besök samt för att kunna veta vilka personer som befinner sig i våra lokaler väger tyngre än den  registrerades/besökarens intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. I händelse av brand behöver vi också kunna ta fram en utrymningslista.  

Under besök + 1 dygn

Skydd av personuppgifter

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att förhindra att dina personuppgifter används för olagliga ändamål eller görs tillgängliga till obehöriga.

Anställda hos oss samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa våra interna riktlinjer för dataskydd.

Vart och till vem överförs dina personuppgifter?

För att uppfylla något av ovanstående syften kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter enligt följande:

  • Till andra företag inom ASSA ABLOY-koncernen
  • Till tredje part som tillhandahåller tjänster inom marknadsundersökningar
  • Om så krävs enligt lag; och/eller
  • Till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet

Biträden

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden kan i vissa fall använda biträden som tillhandahåller tjänster till oss t.ex. IT-tjänster och säkerhetslösningar. Vi förbinder oss i dessa fall att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden och att anlitade biträden efterlever dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Tredje land

Vissa mottagare kan komma att befinna sig i länder utanför EU/EES-området. Eftersom dessa länder i vissa fall har en lägre nivå på sitt skydd för personuppgifter än länder inom EU/EES-området, tillämpar vi de av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausuler vid överföring av personuppgifter till sådana länder, för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Dessa standardavtalsklausuler finns på följande länk: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Dina rättigheter

I relation till de personuppgifter som vi innehar om dig har du rätt att:

-    begära en kopia av dina personuppgifter från våra register;

-    begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter (även om detta innebär att ditt konto tas bort, eller att vi inte längre kommer att kunna hantera dina förfrågningar eller beställningar);

-    begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter (exempelvis då vi använder dem i syfte att förbättra vår webbplats), eller att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna (exempelvis om du anser att de är felaktiga);

-    begära att få ut de personuppgifter som vi använder för att förse dig med av dig efterfrågad information, hantera en beställning eller administrera ditt konto eller vår relation med dig, i ett maskinellt läsbart format vilket du sedan har rätt att överföra till annan personuppgiftsansvarig; samt

-    när som helst återkalla det samtycke du lämnat till oss angående behandling av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

Vi kan komma att avslå din begäran om att radera dina personuppgifter om vi behöver fortsätta att behandla dem för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

En begäran om att utöva dina rättigheter ska framställas till "Att: ASSA ABLOY DPO/DPM” på vår kontaktsida.

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till relevant dataskyddsmyndighet eller till aktuell tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar (om annan än ovan angivna).

Hur kan vi göra ändringar i denna integritetspolicy?

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera denna integritetspolicy till följd av ändrade krav i lag, regelverk eller vår verksamhet. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna.