Vad är REACH?

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction and Chemicals är en Europalagstigftning som tvingar kemikalieimportörer och producenter att registrera sina kemikalier, och att informera om deras effekter på människor, djur och naturen. Farliga kemikalier är listade i begränsningslista eller i SVHC lista (Substances of Very High Concern) känd som Kanidatlistan.

Hur jobbar ASSA ABLOY med REACH?

Vid framtagning av nya produkter analyserar vi produktens ämnesinnehål med sytemstöd som varnar om farliga ämnen finns närvarande.

För äldre produkter har vi nära kontakt med våra leverantörer som säkerställer att vi får information om våra produkter innehåller farliga ämne.

I våra fabriker har vi system där alla produkter är registrerade med den senaste information om dess innehåll.

Den senaste SVHC (kandidatslistan) hittar du här  https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Den senaste begränsningslistan hittar du här  https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

Har du frågor eller funderingar kring RoHS eller REACH kan du kontakta XXXXX