Underbilaga 2: Förteckning över underbiträden

BAKGRUND

Detta är förteckningen över de underbiträden som anlitas av Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB vid behandling av personuppgifter på kundens vägnar. Underleverantören är bunden av ett skriftligt avtal som säger att de ska iakttar samma skyldigheter avseende dataskydd, integritet och revision som gäller för Leverantören enligt detta Avtal

Såsom anges i Avtalet ska Leverantören förbli ansvarig för alla skyldigheter som underbiträdet utfört och eventuella underlåtenhet att utföra eller följa bestämmelserna enligt Avtalet i samma utsträckning som om sådana skyldigheter har utförts eller utelämnats av Leverantören. Leverantören ska också förbli kundens enda kontaktpunkt, om inte annat avtalas.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

I det fall överföring till tredjeland initieras, ska överföringen ske i enlighet med punkt 7 i detta Avtal.

Företagsnamn

Organisationsnummer el liknade

Anslutningsdatum

Plats

Inom EU/EES

Amazon

 

oktober-2018

Greenhills Road, Tymon North, Dublin Ireland.

Ja

Oderland Webbhotell AB

556680-8746

 

april-2018

 

Östra Hamngatan 50B, 411 09 Göteborg Sverige

Ja