9. Avtalstid och uppsägning

9.1 Detta Avtal träder ikraft på samma dag som Tjänsteavtalet träder i kraft. Om uppsägning inte sker i förtid (i) till följd av väsentliga åsidosättanden av villkoren i detta Avtal, i vilket fall detta Avtal ska sägas upp med omedelbar verkan om den andra Parten inte förmår avhjälpa åsidosättandet på ett tillfredsställande sätt inom femton (15) dagar från den andra Partens skriftliga krav därom, eller (ii) i enlighet med punkten 9.2, ska detta Avtal vara fortsatt giltigt tills Leverantören upphör med att behandla personuppgifter för Kundens räkning, då det ska upphöra per automatik med omedelbar verkan.

9.2 Vid uppsägning av detta Avtal av någon anledning, ska Leverantören upphöra med behandlingen av personuppgifter på Kundens vägnar och ska vidare, enligt Kundens instruktioner, på Kundens bekostnad, ombesörja återlämnandet till Kunden (eller dess utsedda tredje part) alla sådana personuppgifter tillsammans med alla kopior som denne besitter eller kontrollerar, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt Lagstadgade krav.7 Om Kunden inte lämnar ovannämnda instruktioner inom en period om tre (3) månader från då Avtalet sades upp, har Leverantören rätt att radera alla sådana personuppgifter, inklusive kopior därav, såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt Lagstadgade krav. För det fall personuppgifter ska återlämnas i enlighet med vad som sägs ovan, ska de återlämnas i det format som gäller enligt Tjänsteavtalet, eller då något sådant format inte har avtalats, i ett allmänt använt läsbart format som Parterna överenskommer om.