8. Ersättning

8.1 Om inte annat avtalas har Leverantören inte rätt till särskild ersättning för sina åtaganden enligt detta Avtal. Oaktat det tidigare sagda, ska Leverantören alltid, för de fall Kundens instruktioner eller annan begäran enligt detta Avtal kräver extra åtgärder för Leverantören utöver vad som rimligen krävs enligt Tjänsteavtalet, vara berättigad till ersättning får sådan tillkommen arbetsbelastning på tids- och materialbasis. Detta inkluderar, till exempel, Leverantörens biträde vid hantering av begäran från den registrerade.

8.2 För det fall att (i) Kunden ändrar sina skriftliga instruktioner som nämns i punkten 4.2(d), eller (ii) Kunden kräver implementering av tekniska och organisatoriska åtgärder, utöver de som nämns i Underbilaga 1, och detta medför ökade kostnader för Leverantören, ska Leverantören vara berättigad en likvärdig justering av ersättningen.