5. Underleverantörer

5.1 Leverantören har rätt att anlita underleverantörer som agerar underbiträden under förutsättning att sådana underbiträden är bundna av ett skriftligt avtal som stadgar att de iakttar samma skyldigheter avseende dataskydd, integritet och revision som gäller för Leverantören enligt detta Avtal (GDPR, art. 28.3 (d) and art. 28.4).

5.2 Vill Leverantören anlita en underleverantör ska Kunden meddelas om detta i förtid. Kunden har alltid rätt att skyndsamt, från mottagandet av meddelandet, med angivande av sakliga skäl invända mot att Leverantören anlitar den specifika underleverantören (GDPR, art 28.3 (d) and art. 28.2) Om Kunden inte har invänt på föreskrivet sätt, ska den föreslagna underleverantören anses ha godkänts. Resulterar en sådan invändning i tillkommande kostnader eller utlägg för Leverantören, t.ex. på grund av åtgärder som rimligen eliminerar grunden för Kundens invändning eller om anlitandet av en annan underleverantör, än den av Leverantören ursprungligen anlitade, skulle medföra tillkommande kostnader eller utlägg för Leverantören, ska Kunden ersätta Leverantören för sådana tillkommande och/eller ökade kostnader och utlägg.

5.3 Leverantören ska vara Kundens enda kontaktpunkt, om inte annat avtalas.

5.4 För undvikande av tvivel, samtycker Kunden till fullo uttryckligen till (i) användningen av de underleverantörer med vilka Leverantören har ingått avtal vid tidpunkten för detta Avtals ikraftträdande, och (ii) användningen av samtliga Leverantörens närstående bolag som underleverantörer.