2. Definitioner och tolkningar

2.1 Definitioner

"Avtal" betyder detta personuppgiftsbiträdesavtal inklusive Bilagorna, vars innehåll kan komma att ändras i syfte att återspegla aktuella faktiska förhållanden och överenskommelser;
"Arbetsdag" betyder en dag (som inte är en lördag eller söndag eller allmän helgdag) på vilken kommersiella banker har öppet för allmän bankverksamhet i den jurisdiktion där Leverantören är registrerad, med undantag för enbart internetbanktjänster;
"EU Personuppgiftslagstiftning" (i) GDPR och (ii) och sådan nationell dataskyddslagstiftning som kompletterar GDPR
"Force Majeure" har den innebörd som anges i punkten 11;
"GDPR" betyder Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och samtliga därtill gjorda tillägg;
"Part"/"Parter" betyder Kunden och Leverantören var för sig, eller i förekommande fall tillsammans;

"Tjänst" har den innebörd som anges i Underbilaga 1 och som nyttjas av Kunden (inklusive samtliga relaterade tjänster som från tid till annan kan komma att tillhandahållas av Leverantören);
"Ändamål" har den innebörd som anges i Underbilaga 1;
"Lagstadgade krav" betyder tillämplig integritets- och personuppgiftslagstiftning, inklusive EU-rättslig Personuppgiftslagstiftning, och sådan lagstiftning som från tid till annan kan komma att ersätta förutnämnda lagstiftning (vid avvikelser eller motsägelser mellan olika lagstiftningar eller regelverk, ska den som föreskriver högst grad av integritet och/eller informationssäkerhet tillämpas);
"Tillsynsmyndighet" betyder samtliga domstolar, myndigheter och organ som, enligt tillämpliga lagar och/eller regleringar (inklusive Lagstadgade krav), utövar kontroll vid integritetsfrågor och/eller personuppgiftsbehandling; och
"Leverantörens närstående bolag" betyder en juridisk person som direkt eller indirekt genom ett eller flera mellanliggande bolag står under ett bestämmande inflytande från, eller står under samma bestämmande inflytande som Leverantören. För tolkning av definitionen ska termen "inflytande" förstås som det direkta eller indirekta innehavet av makten att styra eller påverka styrningen av förvaltningen och riktlinjerna hos den juridiska personen genom ägande av röstberättigade aktier, genom avtal eller på annat sätt.

2.2 Tolkningar

2.2.1 Termer och uttryck utan stor begynnelsebokstav som används i detta Avtal, t.ex. "den registrerade", "personuppgiftsansvarig", "personuppgifter", "behandling", "personuppgiftsbiträde", "tredjeland" etc., ska tolkas i enlighet med vad som anges i EU Personuppgiftslagstiftning.

2.2.2 Om inte annat sägs häri, eller tydligt framgår av sammanhanget i vilket den förekommer, ska termen "inklusive" betyda "inklusive, utan begränsning".