13. Lagval och tvist

13.1 Detta Avtal ska tolkas enligt svensk rätt i den utsträckning tillämplig dataskyddslagstiftning inte föreskriver något annat. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska avgöras enligt Tjänsteavtalets bestämmelser om tvistlösning.