12. Övrigt

12.1 Ingen Part får överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan föregående skriftligt medgivande från den andra Parten.

12.2 Detta Avtal anger och utgör hela överenskommelsen mellan Parterna avseende dess materiella innehåll och alla tidigare avtal, överenskommelser, eller löften därom upphävs härmed. För att undvika tveksamheter, i de fall då motsägelser förekommer mellan bestämmelserna i detta Avtal och något annat avtal mellan Parterna, ska detta Avtalets villkor ha företräde gällande Parternas skyldigheter avseende dataskydd, inklusive bestämmelserna om ansvar och skadestånd i punkten 10 i detta Avtal.

12.3 Inga tillägg i, ändringar i, avsägelser eller avståenden från detta Avtal ska vara bindande för Parterna såvida det inte sker skriftligen och vederbörligen utfört av behöriga representanter från båda Parter.