11. Force Majeure

Leverantören ska inte ansvara för brister eller förseningar vid utförandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal om och i den utsträckning bristen eller förseningen orsakas av omständigheter utanför Leverantörens kontroll och som Leverantören inte rimligen hade kunnat förutse eller förhindra genom rimlig försiktighet (“Force Majeure”). Åsidosättanden av en underleverantör anses vara en Force Majeure- händelse ifall den bakomliggande anledningen till underleverantörens icke- agerande är en händelse som, ifall den hade varit direkt relaterad till Leverantören, skulle ha kvalificerats som en Force Majeure-händelse enligt detta Avtal. Force Majeure inkluderar, men är inte begränsat till, krig, uppror, civil olydnad, mobilisering, generella strömavbrott, konfiskering, monetära restriktioner, lockout, strejker och andra industriella tvister relaterade till Leverantören eller någon underleverantör, och jämförbara omständigheter.