10. Ansvar och skadestånd

10.1 Med förbehåll för punkten 10.2, ska vardera Part ersätta den andra Parten för alla direkta förluster till följd av anspråk riktade av tredje part som uppstått genom eller härrör från något åsidosättande sida av detta Avtal från Parternas sida.

10.2 Oaktat vad som sägs ovan och i Tjänsteavtalet, ska Leverantören inte hållas ansvarig för indirekta förluster, inklusive skador och/eller följdskador så som vinstbortfall eller minskad omsättning, eller andra ekonomiska förluster som uppkommit till följd av detta Avtal, om detta inte beror på Leverantörens avsiktliga eller grovt vårdslösa agerande.