2. Tjänsterna, beställning, m.m.

2.1 Allmänt

2.1.1 Assa Abloy tillhandahåller en beställningssida på sin webbsida https://login.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/logga-in där Partnern, för Kundens räkning, bl.a. kan beställa tjänsten Incedo Open och sådana andra tjänster som görs tillgängliga från tid till annan ("Webbsidan").

2.1.2 En Partner är ett installatörsbolag som har kunskap och erfarenhet av Assa Abloys olika system och som i samarbete med Assa Abloy kan hjälpa Kunden med beställning av de tjänster som görs tillgängliga via Webbsidan, tillägg och tillval/utökning till tjänsterna (enligt punkt 2.2) samt med bl.a. fysisk support, installationer och liknande ("Partner"). Det är endast Partnern som kan beställa tjänsterna för Kundens räkning.

2.1.3 En beställning av tjänsterna ska göras genom att Partnern fyller i det orderformulär som finns på Webbportalen som tillhandahålls av Assa Abloy, och som minst ska innehålla följande uppgifter ("Orderformuläret"):

(a) Partnerns och Kundens företagsnamn eller namn på bostadsrättsförening eller annan juridisk person;
(b) organisationsnummer eller motsvarande identifikationsnummer;
(c) kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och fakturadress);
(d) namn och kontaktuppgifter till Kundens kontaktperson;
(e) den eller de tjänster som Kunden önskar få tillgång till och använda, som de beskrivs i respektive Tjänstebeskrivning;
(f) fakturering (periodicitet) och betalningsmetod; och
(g) övriga uppgifter som vid var tid framgår av Orderformuläret.

2.1.4 Efter att Partnern har slutfört bokningen i Orderformuläret kommer Assa Abloy att skicka Orderformuläret tillsammans med detta Avtal till Kunden för elektronisk signering. En beställning av Partnern blir inte bindande för Parterna förrän Kunden elektroniskt signerat Avtalet (inklusive Orderformuläret).

2.1.5 De tjänster som Partnern väljer att beställa i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt 2.1, och som Assa Abloy åtar sig att leverera till Kunden genom att ingå detta Avtal, benämns gemensamt för "Tjänsten" eller "Tjänsterna".

2.1.6 På de villkor som anges i punkt 2.2 nedan kan Kunden välja att lägga till Tjänster, justera användningen av befintlig Tjänst och/eller ta bort eller göra tillval till befintlig Tjänst.

2.2 Tillägg av ny Tjänst samt justering och tillval/utökning av befintlig Tjänst

2.2.1 Kunden kan när som helst under avtalstiden ansöka om att lägga till en eller flera tjänster, som inte redan omfattas av Kundens tidigare beställning. Vid tillägg av tjänst ska registrerad Partner använda Orderformuläret på motsvarande sätt som anges i punkt 2.1 ovan, om inte annat skriftligen har överenskommits med Assa Abloy.

2.2.2 För vissa av Kundens befintliga Tjänster kan Kunden även göra tillval eller utöka eller minska användningen enligt överenskommelse med Assa Abloy. Det kan exempelvis ske genom tillval av ytterligare funktionalitet inom ramen för en befintlig Tjänst eller genom utökning av befintlig Tjänst till att avse fler dörrar och/eller passersystem. Om Kunden vill göra tillval eller utöka en Tjänst, ska registrerad Partner använda Orderformuläret för tilläggsbeställning. På motsvarande sätt kan Kunden även i förekommande fall ta bort vissa tillval som beställts till befintliga Tjänster, exempelvis ta bort visst tillval eller minska en befintlig Tjänst genom att exempelvis minska antalet dörrar i sitt passersystem. Ansökan om sådan borttagning eller minskning ska göras av registrerad Partner genom att använda Orderformuläret på motsvarande sätt som anges ovan.

2.2.3 Villkoren i detta Avtal ska gälla även i förhållande till tillägg av ny Tjänst och tillval och/eller utökning av befintlig Tjänst enligt denna punkt 2.2 (sådana tjänster omfattas därmed av begreppet "Tjänsterna" enligt detta Avtal, men det sammanlagda priset för Tjänsterna ska justeras i enlighet med punkt 10 nedan).

2.3 Ikraftträdande

Tillägg, av ny Tjänst samt borttagning, justering och/eller tillval till befintlig Tjänst enligt punkt 2.2 ovan, som behandlats och godtagits av Assa Abloy, kräver Kundens och Partnerns godkännande innan de träder ikraft. Assa Abloy ska sträva efter att behandla Partnerns ansökan om tillägg, borttagning, justering eller tillval inom fem (5) arbetsdagar. Om ansökan godtas av Assa Abloy träder relevanta tillägg, utökningar och/eller tillval i kraft så snart beställningen har behandlats och efter att Kunden och Partnern godkänt beställningen via elektronisk signering. För undvikande av missförstånd noteras att tillägg, borttagning, utökning och/eller tillval till befintlig Tjänst följer samma Tjänsteperiod som den/de ursprungliga Tjänsterna och fakturering sker i enlighet med vad som anges i punkten 10.2.2 (b).