1. Definitioner

Allmänna villkor

 • Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för ASSA ABLOYS tillhandahållande av digitala tjänster till Kunden och gäller tillsammans med villkoren i det utfärdade Orderformuläret, samt övriga bilagor som anges här i.
 • I det utfärdade Orderformuläret anges de digitala tjänster som Kunden, med hjälp av en Partner, har beställt och som ASSA ABLOY ska leverera till Kunden. De Allmänna Villkoren tillsammans med bilagorna 1-3 och de utfärdade Orderformulären, benämns gemensamt som ”Avtalet”.
 • Genom att elektroniskt signera Avtalet och tillhörande Orderformulär bekräftar du att du har läst och godkänner villkoren i Avtalet och godkänner för Kundens räkning att bli bunden av villkoren.
Definitioner

 • ”Anslutningspunkten” har den betydelse som anges i punkt 5.1 nedan.
 • ”ASSA ABLOY” avser Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB ( org. nr 556034-3161).
 • ”Immateriella Rättigheter” avser (a) samtliga immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, patent, varumärken (samt all relaterad goodwill), upphovsrätter och närliggande rättigheter, mönsterrättigheter, bruksmönster, kretsmönster, databasrättigheter, icke-patentskyddad know-how och liknande rättigheter som gäller i någon del av världen, oavsett om de är registrerade eller inte, inklusive ansökningar och rätten att ansöka om registrering av immaterialrättsligt skydd för rättighet, och (b) företagshemligheter.
 • ”Kunden” avser det bolag som namnges i det utfärdade Orderformuläret och som önskar få tillgång till de Tjänster som beställs via Orderformuläret.
 • ”Orderformulär” har den betydelse som anges i punkt 2.1.3 nedan. ”Partner” har den betydelse som anges i punkt 2.1.2 nedan.
 • ”Prislista” avser vid var tid gällande prislista för respektive Tjänst som finns tillgänglig på Webbportalen eller på webbsideadress som Assa Abloy anvisar (på avtalsdagen gällande Prislista för varje Tjänst framgår av Bilaga 2). De priser som framgår av Prislistan gäller endast om Kunden betalar tjänsteersättningen direkt till Assa Abloy.
 • ”Tjänstebeskrivning” avser den tekniska, funktionella och kommersiella beskrivningen av den eller de Tjänster som Kunden ska få tillgång till och rätt att använda enligt villkoren i detta Avtal, och som vid var tid finns tillgänglig på Webbsidan eller på annan webbsideadress som Assa Abloy anvisar (på avtalsdagen gällande Tjänstebeskrivning för varje Tjänst framgår av Bilaga 1.
 • ”Tjänsteperiod” har den betydelse som anges i punkt 18.1 nedan.
 • ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna” har den betydelse som anges i punkt 2.1.5 nedan. ”Webbsidan” har den betydelse som anges i punkt 2.1.1 nedan.

 

 

 

”ASSA ABLOY” avser Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB ( org. nr 556034-3161).