8. Support och uppdateringar, m.m.

8.1 Kundens kontaktperson kan kontakta Assa Abloys support vad gäller frågor om drift av Tjänsterna, exempelvis vid problem med driften. Kundens kontaktperson kan nå Assa Abloys support på de kontaktuppgifter som anges på Webbsidan eller som annars skriftligen kommuniceras av Assa Abloy.

8.2 Parterna är överens om att någon annan support än vad som anges i denna punkt 8 inte ingår under detta Avtal, om inte annat uttryckligen anges i Tjänstebeskrivningen. För undvikande av missförstånd har Kunden dock möjlighet att teckna ett separat supportavtal med Assa Abloy om ytterligare support önskas, varvid sådan ytterligare support regleras av det separata avtalet och är föremål för separat avgift.

8.3 Assa Abloy har rätt att vidta åtgärder som påverkar Tjänsterna om de är påkallade av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl (bl.a. uppdateringar, patchar, m.m.). Assa Abloy ska sträva efter att utföra sådana åtgärder skyndsamt och på ett sätt som begränsar störningar i Tjänsterna. Vid åtgärder som kan förväntas medföra längre störning för Kunden ska Assa Abloy i möjligaste mån avisera detta i förväg till Kunden. Vid sådana planerade åtgärder som anges i denna punkt 8.3 har Kunden inte rätt att göra gällande några påföljder enligt Avtalet eller i övrigt (vilket inkluderar men inte är begränsat till rätten att kräva nedsättning av avgift enligt punkt 12.2 nedan).