5. Kundens koppling

5.1 Kunden ansvarar för att upprätthålla kommunikation mellan Kunden och
Anslutningspunkten. Med "Anslutningspunkten" avses den anslutningspunkt där Assa Abloy ansluter Tjänsterna till Internet (om inget annat särskilt överenskoms). Kunden ansvarar vidare för att inneha den utrustning och programvara som krävs för användande av Tjänsterna och för att hålla denna tillräckligt uppdaterad, som anges i Tjänstebeskrivningen eller som annars skriftligen kommuniceras av Assa Abloy.

5.2 Assa Abloy ska inte vara ansvarig för att Kund inte kan använda Tjänsterna till följd av Kundens bristande uppfyllande av punkt 5.1 ovan, inklusive men inte begränsat till fel i Kundens nätverksanslutning, utrustning eller programvara som gör att Tjänsterna helt eller delvis inte fungerar.