4. Kundens användning av tjänsterna

4.1 Allmänt

4.1.1 Kunden ansvarar för:

 • (a) aktiviteter som vidtas av Kunden och dess användare inom ramen för Tjänsten inklusive Kundens hantering av Kundens data genom användande av Tjänsten (inklusive raderande av data som vidtas av Kunden);
 • (b) att eventuella elektroniska dokument som Kunden sparar i Tjänsten inte står i strid med tillämplig lagstiftning;
 • (c) riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användning av Tjänsten;
 • (d) att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta;
 • (e) att personlig och användarspecifik information som användaridentitet och lösenord eller andra handlingar eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig; och
 • (f) att hålla sina åtkomsträttigheter uppdaterade i Tjänsten.

4.1.2 Kunden ansvarar även för att dennes hyresgäster, lokalinnehavare, eller andra som direkt eller indirekt kan komma att få tillgång till Tjänsterna genom Kunden inte använder Tjänsterna i strid med detta Avtal.

4.2 Restriktioner

4.2.1 Kunden får inte:

 • (a) använda Tjänsterna för att begå eller främja brottsliga handlingar eller annars i strid med lag;
 • (b) skada, försämra, eller medvetet överbelasta Tjänsterna eller relaterade system eller nätverk som Tjänsterna är anslutna till;
 • (c) hindra eller störa någon annans behöriga användande av Tjänsterna;
 • (d) olovligen försöka få tillgång till hårdvara, mjukvara eller nätverk relaterat till Tjänsterna;
 • (e) bereda eller försöka bereda sig tillgång till data från Tjänsterna eller relaterade system som inte ingår i normalt användande av Tjänsterna;
 • (f) använda Tjänsterna eller material relaterat till Tjänsterna, inklusive göra eller försöka göra ändringar i Tjänsterna på ett sätt som gör intrång i Assa Abloys, dess underleverantörer eller någon annans Immateriella Rättigheter; eller
 • (g) blanda olika personuppgiftsansvarigas personuppgifter (t.ex. personuppgifter avseende olika bostadsrättsföreningars medlemmar) i samma system inom ramen för Tjänsterna utan ska förvara dessa åtskilda från varandra för att skydda personuppgifterna och begränsa åtkomsten.

4.2.2 Vid överträdelse av Kund (eller någon som Kund ansvarar för enligt punkt 4.1.2 ovan) av restriktioner i denna punkt 4.2, samt om rättelse inte sker snarast efter att överträdelse påtalats för Kund, har Assa Abloy rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

4.2.3 Kunden är medveten om att ifall tillhandahållandet av Tjänsterna medför risk för skada för Assa Abloy eller för någon annan kund än Kunden får Tjänsterna omgående stängas av eller åtkomsten till Tjänsterna begränsas, utan att påföljd enligt punkt 12 nedan kan göras gällande av Kunden, såvida avstängningen eller begränsningen varit försvarlig med hänsyn till omständigheterna. Vid sådan avstängning eller begränsning ska Kunden underrättas så snart möjligt.

4.2.4 Kunden ansvarar för att tillse att någon obehörig inte ges tillåtelse att använda eller tillgång till Tjänsterna via Kundens fastighet eller på annat sätt, exempelvis, men inte begränsat till, genom Kundens IT-system och liknande.