3. Leverans av tjänsterna

3.1 Assa Abloy ska leverera Tjänsterna i enlighet med detta Avtal, inklusive Tjänstebeskrivningarna för relevanta Tjänster. För undvikande av missförstånd ingår endast det som uttryckligen anges ingå enligt Tjänstebeskrivningen, eller Avtalet i övrigt, i Tjänsterna. Assa Abloy är därmed inte skyldigt att tillhandahålla några andra komponenter, verktyg, material, tjänster, produkter, m.m., än vad som uttryckligen framgår av Avtalet. För undvikande av missförstånd ingår endast sådana tillval i Tjänsterna som beställts av Kunden och godkänts av Assa Abloy i enlighet med punkt 2.1.6 och 2.2 ovan.

3.2 Kunden ges härmed, på villkoren i detta Avtal, en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och oåterkallelig rätt att använda Tjänsterna i enlighet med Tjänstebeskrivning under Tjänsteperioden.

3.3 Assa Abloy har rätt att när som helst ändra Tjänsterna (eller delar av dessa), temporärt eller permanent, förutsatt att en ändring inte väsentligen påverkar Tjänsternas funktionalitet till nackdel för Kunden. Vid ändring som väsentligen påverkar Tjänsternas funktionalitet till nackdel för Kunden ska Assa Abloy på förhand informera Kunden om detta och ändringen träder då ikraft först trettio (30) dagar efter att Kunden har informerats. Om Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten har Kunden rätt att säga upp berörd Tjänst till det datum ändringarna träder ikraft