22. Lagval och tvistlösning

22.1 Detta Avtal ska regleras av svensk rätt, utan beaktande av dess lagvalsregler.

22.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av behörig svensk domstol.