21. Ändringar och tillägg

Assa Abloy förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta Avtal. Sådana ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att information om en ändring har kommunicerats till Kunden. Om Kunden inte accepterar de nya ändrade villkoren har Kunden rätt att säga upp Avtalet eller en viss Tjänst till det datum ändringarna träder ikraft.