19. Force Majeure

Assa Abloy är befriat från ersättningsskyldighet och annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Assa Abloys kontroll som Assa Abloy inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Assa Abloy inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, cyberattacker, avbrott i energiförsörjning, internetförsörjning och telekommunikation samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till Assa Abloy drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.