18. Avtalstid och uppsägning

18.1 När Partnern slutfört bokningen i Orderformuläret kommer Assa Abloy att skicka Avtalet (inklusive Orderformuläret) till Kunden för elektronisk signering. Detta Avtal träder ikraft när Partnern har slutfört bokningen i Orderformuläret och Kunden därefter har signerat Avtalet elektroniskt, i enlighet med Assa Abloys instruktion, och därmed bekräftar sig vara bunden av Orderformuläret och villkoren i Avtalet.

18.2 Om Partnern valt en försöksperiod i Orderformuläret ges Kunden en begränsad tillgång till Tjänsterna under den försöksperiod som anges i Orderformuläret. Försöksperioden kan vara max tre (3) månader och upphör vid det startdatum för Tjänsterna som valts i Orderformuläret. Kunden har rätt att när som helst under försöksperioden säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

18.3 Om Kunden inte säger upp Avtalet under försöksperioden (om en sådan valts) har Kunden rätt att använda respektive Tjänst (såsom specificeras i Tjänstebeskrivningen) från det startdatum som Parterna skriftligen kommer överens om för respektive Tjänst. Kundens rätt att använda respektive Tjänst enligt villkoren i detta Avtal gäller därefter i tolv (12) månader från startdatumet och förlängs automatiskt med tolv (12) månader om inte Tjänsten ifråga sägs upp av endera Part minst tre (3) månader innan varje tolvmånadersperiods utgång ("Tjänsteperiod"). När samtliga Tjänster sagts upp och upphört att gälla, upphör också hela detta Avtal automatiskt att gälla.

18.4 Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten gör sig skyldig till något väsentligt eller återkommande brott mot villkoren i Avtalet.

18.5 Assa Abloy har vidare rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden överlåter de fastigheter till vilka Tjänsterna är kopplade till tredje man (om Kunden har flera fastigheter för vilka Tjänsterna används, fortsätter dock Avtalet att gälla på oförändrade villkor i förhållande till de fastigheter som inte överlåts).

18.6 Part har rätt att säga upp Avtalet om den andre Parten inställer betalningar, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller annars kan anses vara obestånd.

18.7 Bestämmelser som till sin natur ska äga fortsatt giltighet ska överleva Avtalets upphörande.