17. Ansvar och ansvarsbegränsningar

17.1 Om Kund eller Assa Abloy inte uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet ska den andra parten vid sådant avtalsbrott ha rätt att kräva ersättning för den direkta skada och förlust som den icke-avtalsbrytande parten kan visa att avtalsbrottet orsakat denne. Sådan ersättning ska maximalt uppgå till [femtio procent (50 %)] av den totala sammanlagda årsavgiften som Kunden betalat eller ska betala till Assa Abloy (antingen direkt eller via Partnern enligt betalningsmetoderna i punkt
10.2.1 (a) eller (b)), om inte annat anges i detta Avtal.

17.2 Ansvarsbegränsningen i punkt 17.1 ovan ska inte gälla:
(a) om avtalsbrottet skett med uppsåt eller av grov oaktsamhet;
(b) vid sådan överträdelse eller sådana överträdelser som ger Assa Abloy rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 4.2.2 ovan;
(c) vid överträdelse av punkt 15 (immateriella rättigheter) eller punkt 16 (sekretess) ovan; eller
(d) för ersättning som följer av punkt 17.3 nedan.

17.3 Om Kunden eller dennes hyresgäster, lokalinnehavare, eller andra som kan komma att få tillgång till Tjänsterna genom Kundens fastighetssystem använder Tjänsterna obehörigen, ska Kunden utge ersättning motsvarande den ersättning behörigt nyttjande av Tjänsten hade kostat samt ersättning för alla kostnader som uppstått i samband med fastställandet av det obehöriga nyttjandet inklusive skäliga ombudskostnader.

17.4 För undvikande av missförstånd är Assa Abloy, utöver vad som framgår av punkt

17.1 och punkt 12 ovan, inte ersättningsskyldig gentemot Kund (inklusive dennes hyresgäster eller andra) för någon form av skada, kostnader eller förlust inklusive förlust av data som orsakas till följd av störningar, fel, buggar, driftsavbrott, eller liknande vid tillhandahållande av Tjänsterna.