16. Sekretess

16.1 Vardera part förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande under avtalstiden eller för en period om fem (5) år därefter avslöja detta Avtals innehåll eller annan konfidentiell information till tredje part. Med konfidentiell information avses i denna bestämmelse varje uppgift som är relaterad till den andre parten eller dess verksamhet – teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte.

16.2 Detta sekretessåtagande gäller dock inte för konfidentiell information som:
(a) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal;
(b) Part kan visa att Parten redan kände till innan mottagande från den andra parten;
(c) information som Part på rättmätigt sätt utan begränsningar i rätten att vidarebefordra erhåller från tredje man utanför detta avtalsförhållande, samt
(d) information som Part är skyldig att avslöja på grund av tvingande lag eller beslut från behörig myndighet eller tillämpliga börsregler.

16.3 Parterna åtar sig vidare att inte utnyttja konfidentiell information för andra syften än att fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.