15. Immateriella rättigheter

15.1 Samtliga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till Immateriella Rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll i den som Assa Abloy tillhandahåller eller gör tillgängligt ägs av Assa Abloy eller dess rättighetsinnehavare. Avtalet medför inte att några rättigheter (i) till Tjänsten eller (ii) rättigheter som skapas med anknytning till utförandet av ASSA ABLOYs åtaganden enligt Avtalet överlåts till Kunden.

15.2 Kunden ges, i förekommande fall, en licens till viss programvara som krävs för att kunna använda Tjänsterna såsom framgår av Tjänstebeskrivningen. Assa Abloy upplåter, i tillämpliga fall, till Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och oåterkallelig rätt att använda angiven mjukvara i den mån och på det sätt som krävs för att Kunden ska kunna tillgodogöra sig Tjänsterna under Tjänsteperioden. Kunden åtar sig att följa samtliga av Assa Abloy kommunicerade instruktioner i fråga om användning av sådan mjukvara, inklusive, men inte begränsat till vad som anges i Tjänstebeskrivningen, och i förekommande fall tredjepartsvillkor.

15.3  Part åtar sig att genast informera den andra Parten om den förstnämnda Parten får kännedom om a) intrång eller misstänkt intrång i den andra Partens Immateriella Rättigheter, eller b) påståenden om att det genom Tjänsterna eller relaterad utrustning eller mjukvara görs intrång i en tredje mans Immateriella Rättigheter.

15.4 Part ska försvara och hålla den andra Parten skadeslös med avseende på alla krav, processer, skyldigheter, skadestånd, rimliga kostnader och utgifter som uppstår till följd av krav från en tredje part som avser intrång i Immateriella Rättigheter som ägs eller nyttjas av denna tredje part och som är hänförligt till Tjänsterna eller detta Avtal. Assa Abloy eller dess försäkringsbolag ska alltid ha rätt att, i förekommande fall, överta hantering av samtliga krav som är relaterade till Tjänsterna och eventuella förhandlingar som avser sådana krav, och får således ensam bestämma om försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Kunden ska i sådana fall på egen bekostnad lämna skälig assistans.

15.5 Om Tjänsterna gör intrång i annans rätt åtar sig Assa Abloy att, på egen bekostnad, antingen tillförsäkra Kunden rätten till fortsatt nyttjande av de Immateriella Rättigheterna eller byta ut omtvistad del av de Immateriella Rättigheterna mot del som inte gör intrång i annans rätt, eller, om detta inte bedöms möjligt, i sista hand säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.