14. Personuppgiftsbehandling, m.m.

14.1 För att värna integriteten hos användare tillämpas särskilda villkor för hantering av Kundens personuppgifter. Kunden och Assa Abloy är var för sig ansvariga för sin respektive behandling av personuppgifter som företas i egenskap av personuppgiftsansvariga.
14.2 Vid tillhandahållande av Tjänsterna kan Assa Abloy komma att behandla personuppgifter för Kundens räkning. Vid sådan behandling av Kundens personuppgifter åtar sig Kunden och Assa Abloy att tillämpa villkoren i Bilaga 3. I tillägg till och oaktat vad som anges i Bilaga 3 ska följande gälla:
(a) punkt 6.4 – den ersättning som Assa Abloy (Personuppgiftsbiträdet) kan bli skyldigt att ersätta Kunden (Personuppgiftsansvarig) för rörande revision ska under alla förhållanden inte överstiga det belopp som följer av punkt
17.1 nedan;
(b) punkt 8.1 – för undvikande av missförstånd ska Assa Abloy exempelvis ha rätt till ersättning för nedlagt arbete och andra kostnader om Assa Abloy bistår Kunden vid en konsekvensbedömning avseende dataskydd (utan att detta i övrigt begränsar bestämmelsens allmänna tillämpningsområde); och
(c) punkt 9.2 – det format som Assa Abloy i förekommande fall ska återlämna Kundens personuppgifter i ska vara samma format som Assa Abloy mottog personuppgifterna i, om inte Parterna särskilt kommer överens om annat.