12. SLA ("Service Level Agreement")

12.1 Assa Abloy ska sträva efter att hålla Tjänsterna tillgängliga dygnet runt alla årets dagar.

12.2 Vid driftavbrott eller trafikhindrande fel som varat under en sammanhängande tid överstigande åtta (8) timmar har Kunden rätt till nedsättning av avgiften för Tjänsterna, om inte annat anges i Avtalet. Nedsättningen ska motsvara [en (1) procent] av en månadsavgift för varje hel timme, utöver de inledande åtta (8) timmarna, som avbrottet eller hindret varat under normal servicetid (med "normal servicetid" avses helgfria vardagar kl. 08.00-16.00). Tiden enligt denna punkt 12.2 börjar mätas från det att felet anmälts av Kunden till Assa Abloy eller Assa Abloy annars uppmärksammat det.

12.3 Kundens rätt till nedsättning av avgift enligt punkt 12.2 ovan ska inte överstiga ett belopp som motsvarar [tio procent (10 %)] av den årsavgift Kunden ska betala till Assa Abloy för Tjänsterna, per driftavbrott eller trafikhindrande fel, eller totalt [trettio procent (30 %)] av årsavgiften för samtliga driftavbrott eller trafikhindrande fel under ett år. Skulle driftavbrott, funktionsfel eller trafikfel en viss månad förekomma i sådan omfattning som skulle ha medfört mer än maximal rätt till nedsättning, är Kunden istället berättigad att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om felet är väsentligt.

12.4 Nedsättning eller rätten till uppsägning enligt punkt 12.2-12.3 ovan gäller inte till den del avbrottet eller hindret kan hänföras till Kunden, exempelvis vid felaktig användning. I sådant fall förbehåller sig Assa Abloy rätten att debitera ersättning för nedlagda åtgärdskostnader på de villkor som anges i punkt 11 ovan.

12.5 Som driftavbrott enligt denna punkt 12 ska inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av Tjänsterna, m.m. Assa Abloy ska sträva efter att genomföra underhåll mellan torsdag kl. 18.00 t.o.m. måndag kl. 06.00. Vid omfattande åtgärder ska Kunden i möjligaste mån aviseras innan åtgärd vidtas.

12.6 Utöver dessa SLA-nivåer lämnar Assa Abloy ingen form av garanti rörande Tjänsterna som i övrigt tillhandahålls i befintligt skick ("as is").