10. Priser och betalningsvillkor

10.1 Priser

10.1.1 Om Partnern valt en försöksperiod i Orderformuläret har Kunden rätt att gratis få en begränsad tillgång till Tjänsterna under den försöksperiod som anges i Orderformuläret. Om inte Kunden säger upp Avtalet innan försöksperiodens upphörande ska Kunden därefter betala ersättning för Tjänsterna enligt vad som anges i denna punkt 10.

10.1.2 Kunden ska betala ersättning för Tjänsterna enligt de priser som framgår av Prislistan för relevanta Tjänster. Samtliga belopp enligt Avtalet är angivna exklusive mervärdesskatt och andra skatter. De priser som anges i Prislistan gäller dock endast om Kunden betalar tjänsteersättningen direkt till Assa Abloy, dvs. enligt den betalningsmetod som anges i punkt 10.2.1 (a). Om betalning istället sker via Partnern (enligt den betalningsmetod som anges i punkt 10.2.1 (b)) är Kunden medveten om att Prislistan inte tillämpas utan att Partnern har rätt att själv bestämma priset för Tjänsterna. Kunden ska då betala den ersättning för Tjänsterna enligt de priser som Partnern meddelar.

10.1.3 Assa Abloy har rätt att en gång per kalenderår, vanligtvis vid årsskiftet, justera priserna. De justerade priserna meddelas Kunden senast trettio (30) dagar innan de börjar gälla.

10.2 Betalning

10.2.1 I Orderformuläret har Partnern möjlighet att välja mellan två betalningsmetoder för Kunden där Kunden betalar ersättningen för Tjänsterna antingen:
(a) direkt till Assa Abloy, eller
(b) till Partnern, som fakturerar Kunden för både Tjänsterna under detta Avtal samt för tillhörande installationstjänster som tillhandahålls av Partnern enligt Kundens separata avtal med denna.

10.2.2 Kunden (eller, om tillämpligt, Partnern) ska betala den första årliga avgiften till Assa Abloy inom trettio (30) dagar från det startdatum som anges i Orderformuläret då Kunden ges tillgång till Tjänsterna. Om Parterna skriftligen kommer överens om en annan periodicitet för fakturering gäller den överenskommelsen istället för vad som anges ovan (t.ex. om detta anges i Orderformuläret).Vid beställning av tillägg, utökning och/eller tillval till befintlig Tjänst som gjorts under Tjänsteperioden ska den första årliga avgiften uppgå till en proportionerlig del av årsavgiften för kvarvarande del av innevarande avtalsår. För efterföljande avtalsår betalas hela den årliga avgiften årsvis i förskott. Om Kunden ansökt om att minska antalet dörrar i sitt passersystem eller på annat sätt ta bort befintlig Tjänst i enlighet med vad som anges i punkt 2.2.2 ovan, noteras att den årliga avgiften kommer att justeras först på nästkommande avtalsårs faktura samt att ingen återbetalning eller kreditering därmed kommer att ske till Kunden för det innevarande avtalsåret då den aktuella Tjänsten togs bort eller minskades.

10.2.3 Vid försenad betalning har Assa Abloy rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och/eller, i förekommande fall, inkassoavgift. Assa Abloy har även rätt att innehålla ännu ej utförd prestation samt stänga av Tjänsterna för Kunden till dess full betalning erlagts. Om betalning sker via en Partner och denne är försenad med betalningen till Assa Abloy, har Assa Abloy motsvarande rätt att innehålla ännu ej utförd prestation samt stänga av Tjänsterna till dess full betalning erlagts. Detta gäller dock under förutsättning att Assa Abloy först har skickat en påminnelsefaktura direkt till Kunden och förfallodatum för sådan påminnelsefaktura har passerat.

10.2.4 När Kunden betalar ersättningen direkt till Assa Abloy ansvarar Kunden för att vid var tid hålla kontaktuppgifter, fakturamottagare och fakturaadress uppdaterade. På motsvarande sätt är Partnern ansvarig att hålla dessa uppgifter uppdaterade ifall ersättning betalas till Partnern.