Allmänna villkor

1. Definitioner

Allmänna villkor

 • Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för ASSA ABLOYS tillhandahållande av digitala tjänster till Kunden och gäller tillsammans med villkoren i det utfärdade Orderformuläret, samt övriga bilagor som anges här i.
 • I det utfärdade Orderformuläret anges de digitala tjänster som Kunden, med hjälp av en Partner, har beställt och som ASSA ABLOY ska leverera till Kunden. De Allmänna Villkoren tillsammans med bilagorna 1-3 och de utfärdade Orderformulären, benämns gemensamt som ”Avtalet”.
 • Genom att elektroniskt signera Avtalet och tillhörande Orderformulär bekräftar du att du har läst och godkänner villkoren i Avtalet och godkänner för Kundens räkning att bli bunden av villkoren.
Definitioner

 • ”Anslutningspunkten” har den betydelse som anges i punkt 5.1 nedan.
 • ”ASSA ABLOY” avser Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB ( org. nr 556034-3161).
 • ”Immateriella Rättigheter” avser (a) samtliga immateriella rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, patent, varumärken (samt all relaterad goodwill), upphovsrätter och närliggande rättigheter, mönsterrättigheter, bruksmönster, kretsmönster, databasrättigheter, icke-patentskyddad know-how och liknande rättigheter som gäller i någon del av världen, oavsett om de är registrerade eller inte, inklusive ansökningar och rätten att ansöka om registrering av immaterialrättsligt skydd för rättighet, och (b) företagshemligheter.
 • ”Kunden” avser det bolag som namnges i det utfärdade Orderformuläret och som önskar få tillgång till de Tjänster som beställs via Orderformuläret.
 • ”Orderformulär” har den betydelse som anges i punkt 2.1.3 nedan. ”Partner” har den betydelse som anges i punkt 2.1.2 nedan.
 • ”Prislista” avser vid var tid gällande prislista för respektive Tjänst som finns tillgänglig på Webbportalen eller på webbsideadress som Assa Abloy anvisar (på avtalsdagen gällande Prislista för varje Tjänst framgår av Bilaga 2). De priser som framgår av Prislistan gäller endast om Kunden betalar tjänsteersättningen direkt till Assa Abloy.
 • ”Tjänstebeskrivning” avser den tekniska, funktionella och kommersiella beskrivningen av den eller de Tjänster som Kunden ska få tillgång till och rätt att använda enligt villkoren i detta Avtal, och som vid var tid finns tillgänglig på Webbsidan eller på annan webbsideadress som Assa Abloy anvisar (på avtalsdagen gällande Tjänstebeskrivning för varje Tjänst framgår av Bilaga 1.
 • ”Tjänsteperiod” har den betydelse som anges i punkt 18.1 nedan.
 • ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna” har den betydelse som anges i punkt 2.1.5 nedan. ”Webbsidan” har den betydelse som anges i punkt 2.1.1 nedan.

 

 

 

”ASSA ABLOY” avser Assa Abloy Opening Solutions Sweden AB ( org. nr 556034-3161).

2. Tjänsterna, beställning, m.m.

2.1 Allmänt

2.1.1 Assa Abloy tillhandahåller en beställningssida på sin webbsida https://login.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/logga-in där Partnern, för Kundens räkning, bl.a. kan beställa tjänsten Incedo Open och sådana andra tjänster som görs tillgängliga från tid till annan ("Webbsidan").

2.1.2 En Partner är ett installatörsbolag som har kunskap och erfarenhet av Assa Abloys olika system och som i samarbete med Assa Abloy kan hjälpa Kunden med beställning av de tjänster som görs tillgängliga via Webbsidan, tillägg och tillval/utökning till tjänsterna (enligt punkt 2.2) samt med bl.a. fysisk support, installationer och liknande ("Partner"). Det är endast Partnern som kan beställa tjänsterna för Kundens räkning.

2.1.3 En beställning av tjänsterna ska göras genom att Partnern fyller i det orderformulär som finns på Webbportalen som tillhandahålls av Assa Abloy, och som minst ska innehålla följande uppgifter ("Orderformuläret"):

(a) Partnerns och Kundens företagsnamn eller namn på bostadsrättsförening eller annan juridisk person;
(b) organisationsnummer eller motsvarande identifikationsnummer;
(c) kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och fakturadress);
(d) namn och kontaktuppgifter till Kundens kontaktperson;
(e) den eller de tjänster som Kunden önskar få tillgång till och använda, som de beskrivs i respektive Tjänstebeskrivning;
(f) fakturering (periodicitet) och betalningsmetod; och
(g) övriga uppgifter som vid var tid framgår av Orderformuläret.

2.1.4 Efter att Partnern har slutfört bokningen i Orderformuläret kommer Assa Abloy att skicka Orderformuläret tillsammans med detta Avtal till Kunden för elektronisk signering. En beställning av Partnern blir inte bindande för Parterna förrän Kunden elektroniskt signerat Avtalet (inklusive Orderformuläret).

2.1.5 De tjänster som Partnern väljer att beställa i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt 2.1, och som Assa Abloy åtar sig att leverera till Kunden genom att ingå detta Avtal, benämns gemensamt för "Tjänsten" eller "Tjänsterna".

2.1.6 På de villkor som anges i punkt 2.2 nedan kan Kunden välja att lägga till Tjänster, justera användningen av befintlig Tjänst och/eller ta bort eller göra tillval till befintlig Tjänst.

2.2 Tillägg av ny Tjänst samt justering och tillval/utökning av befintlig Tjänst

2.2.1 Kunden kan när som helst under avtalstiden ansöka om att lägga till en eller flera tjänster, som inte redan omfattas av Kundens tidigare beställning. Vid tillägg av tjänst ska registrerad Partner använda Orderformuläret på motsvarande sätt som anges i punkt 2.1 ovan, om inte annat skriftligen har överenskommits med Assa Abloy.

2.2.2 För vissa av Kundens befintliga Tjänster kan Kunden även göra tillval eller utöka eller minska användningen enligt överenskommelse med Assa Abloy. Det kan exempelvis ske genom tillval av ytterligare funktionalitet inom ramen för en befintlig Tjänst eller genom utökning av befintlig Tjänst till att avse fler dörrar och/eller passersystem. Om Kunden vill göra tillval eller utöka en Tjänst, ska registrerad Partner använda Orderformuläret för tilläggsbeställning. På motsvarande sätt kan Kunden även i förekommande fall ta bort vissa tillval som beställts till befintliga Tjänster, exempelvis ta bort visst tillval eller minska en befintlig Tjänst genom att exempelvis minska antalet dörrar i sitt passersystem. Ansökan om sådan borttagning eller minskning ska göras av registrerad Partner genom att använda Orderformuläret på motsvarande sätt som anges ovan.

2.2.3 Villkoren i detta Avtal ska gälla även i förhållande till tillägg av ny Tjänst och tillval och/eller utökning av befintlig Tjänst enligt denna punkt 2.2 (sådana tjänster omfattas därmed av begreppet "Tjänsterna" enligt detta Avtal, men det sammanlagda priset för Tjänsterna ska justeras i enlighet med punkt 10 nedan).

2.3 Ikraftträdande

Tillägg, av ny Tjänst samt borttagning, justering och/eller tillval till befintlig Tjänst enligt punkt 2.2 ovan, som behandlats och godtagits av Assa Abloy, kräver Kundens och Partnerns godkännande innan de träder ikraft. Assa Abloy ska sträva efter att behandla Partnerns ansökan om tillägg, borttagning, justering eller tillval inom fem (5) arbetsdagar. Om ansökan godtas av Assa Abloy träder relevanta tillägg, utökningar och/eller tillval i kraft så snart beställningen har behandlats och efter att Kunden och Partnern godkänt beställningen via elektronisk signering. För undvikande av missförstånd noteras att tillägg, borttagning, utökning och/eller tillval till befintlig Tjänst följer samma Tjänsteperiod som den/de ursprungliga Tjänsterna och fakturering sker i enlighet med vad som anges i punkten 10.2.2 (b).

4. Kundens användning av tjänsterna

4.1 Allmänt

4.1.1 Kunden ansvarar för:

 • (a) aktiviteter som vidtas av Kunden och dess användare inom ramen för Tjänsten inklusive Kundens hantering av Kundens data genom användande av Tjänsten (inklusive raderande av data som vidtas av Kunden);
 • (b) att eventuella elektroniska dokument som Kunden sparar i Tjänsten inte står i strid med tillämplig lagstiftning;
 • (c) riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användning av Tjänsten;
 • (d) att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta;
 • (e) att personlig och användarspecifik information som användaridentitet och lösenord eller andra handlingar eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig; och
 • (f) att hålla sina åtkomsträttigheter uppdaterade i Tjänsten.

4.1.2 Kunden ansvarar även för att dennes hyresgäster, lokalinnehavare, eller andra som direkt eller indirekt kan komma att få tillgång till Tjänsterna genom Kunden inte använder Tjänsterna i strid med detta Avtal.

4.2 Restriktioner

4.2.1 Kunden får inte:

 • (a) använda Tjänsterna för att begå eller främja brottsliga handlingar eller annars i strid med lag;
 • (b) skada, försämra, eller medvetet överbelasta Tjänsterna eller relaterade system eller nätverk som Tjänsterna är anslutna till;
 • (c) hindra eller störa någon annans behöriga användande av Tjänsterna;
 • (d) olovligen försöka få tillgång till hårdvara, mjukvara eller nätverk relaterat till Tjänsterna;
 • (e) bereda eller försöka bereda sig tillgång till data från Tjänsterna eller relaterade system som inte ingår i normalt användande av Tjänsterna;
 • (f) använda Tjänsterna eller material relaterat till Tjänsterna, inklusive göra eller försöka göra ändringar i Tjänsterna på ett sätt som gör intrång i Assa Abloys, dess underleverantörer eller någon annans Immateriella Rättigheter; eller
 • (g) blanda olika personuppgiftsansvarigas personuppgifter (t.ex. personuppgifter avseende olika bostadsrättsföreningars medlemmar) i samma system inom ramen för Tjänsterna utan ska förvara dessa åtskilda från varandra för att skydda personuppgifterna och begränsa åtkomsten.

4.2.2 Vid överträdelse av Kund (eller någon som Kund ansvarar för enligt punkt 4.1.2 ovan) av restriktioner i denna punkt 4.2, samt om rättelse inte sker snarast efter att överträdelse påtalats för Kund, har Assa Abloy rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

4.2.3 Kunden är medveten om att ifall tillhandahållandet av Tjänsterna medför risk för skada för Assa Abloy eller för någon annan kund än Kunden får Tjänsterna omgående stängas av eller åtkomsten till Tjänsterna begränsas, utan att påföljd enligt punkt 12 nedan kan göras gällande av Kunden, såvida avstängningen eller begränsningen varit försvarlig med hänsyn till omständigheterna. Vid sådan avstängning eller begränsning ska Kunden underrättas så snart möjligt.

4.2.4 Kunden ansvarar för att tillse att någon obehörig inte ges tillåtelse att använda eller tillgång till Tjänsterna via Kundens fastighet eller på annat sätt, exempelvis, men inte begränsat till, genom Kundens IT-system och liknande.

10. Priser och betalningsvillkor

10.1 Priser

10.1.1 Om Partnern valt en försöksperiod i Orderformuläret har Kunden rätt att gratis få en begränsad tillgång till Tjänsterna under den försöksperiod som anges i Orderformuläret. Om inte Kunden säger upp Avtalet innan försöksperiodens upphörande ska Kunden därefter betala ersättning för Tjänsterna enligt vad som anges i denna punkt 10.

10.1.2 Kunden ska betala ersättning för Tjänsterna enligt de priser som framgår av Prislistan för relevanta Tjänster. Samtliga belopp enligt Avtalet är angivna exklusive mervärdesskatt och andra skatter. De priser som anges i Prislistan gäller dock endast om Kunden betalar tjänsteersättningen direkt till Assa Abloy, dvs. enligt den betalningsmetod som anges i punkt 10.2.1 (a). Om betalning istället sker via Partnern (enligt den betalningsmetod som anges i punkt 10.2.1 (b)) är Kunden medveten om att Prislistan inte tillämpas utan att Partnern har rätt att själv bestämma priset för Tjänsterna. Kunden ska då betala den ersättning för Tjänsterna enligt de priser som Partnern meddelar.

10.1.3 Assa Abloy har rätt att en gång per kalenderår, vanligtvis vid årsskiftet, justera priserna. De justerade priserna meddelas Kunden senast trettio (30) dagar innan de börjar gälla.

10.2 Betalning

10.2.1 I Orderformuläret har Partnern möjlighet att välja mellan två betalningsmetoder för Kunden där Kunden betalar ersättningen för Tjänsterna antingen:
(a) direkt till Assa Abloy, eller
(b) till Partnern, som fakturerar Kunden för både Tjänsterna under detta Avtal samt för tillhörande installationstjänster som tillhandahålls av Partnern enligt Kundens separata avtal med denna.

10.2.2 Kunden (eller, om tillämpligt, Partnern) ska betala den första årliga avgiften till Assa Abloy inom trettio (30) dagar från det startdatum som anges i Orderformuläret då Kunden ges tillgång till Tjänsterna. Om Parterna skriftligen kommer överens om en annan periodicitet för fakturering gäller den överenskommelsen istället för vad som anges ovan (t.ex. om detta anges i Orderformuläret).Vid beställning av tillägg, utökning och/eller tillval till befintlig Tjänst som gjorts under Tjänsteperioden ska den första årliga avgiften uppgå till en proportionerlig del av årsavgiften för kvarvarande del av innevarande avtalsår. För efterföljande avtalsår betalas hela den årliga avgiften årsvis i förskott. Om Kunden ansökt om att minska antalet dörrar i sitt passersystem eller på annat sätt ta bort befintlig Tjänst i enlighet med vad som anges i punkt 2.2.2 ovan, noteras att den årliga avgiften kommer att justeras först på nästkommande avtalsårs faktura samt att ingen återbetalning eller kreditering därmed kommer att ske till Kunden för det innevarande avtalsåret då den aktuella Tjänsten togs bort eller minskades.

10.2.3 Vid försenad betalning har Assa Abloy rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och/eller, i förekommande fall, inkassoavgift. Assa Abloy har även rätt att innehålla ännu ej utförd prestation samt stänga av Tjänsterna för Kunden till dess full betalning erlagts. Om betalning sker via en Partner och denne är försenad med betalningen till Assa Abloy, har Assa Abloy motsvarande rätt att innehålla ännu ej utförd prestation samt stänga av Tjänsterna till dess full betalning erlagts. Detta gäller dock under förutsättning att Assa Abloy först har skickat en påminnelsefaktura direkt till Kunden och förfallodatum för sådan påminnelsefaktura har passerat.

10.2.4 När Kunden betalar ersättningen direkt till Assa Abloy ansvarar Kunden för att vid var tid hålla kontaktuppgifter, fakturamottagare och fakturaadress uppdaterade. På motsvarande sätt är Partnern ansvarig att hålla dessa uppgifter uppdaterade ifall ersättning betalas till Partnern.

12. SLA ("Service Level Agreement")

12.1 Assa Abloy ska sträva efter att hålla Tjänsterna tillgängliga dygnet runt alla årets dagar.

12.2 Vid driftavbrott eller trafikhindrande fel som varat under en sammanhängande tid överstigande åtta (8) timmar har Kunden rätt till nedsättning av avgiften för Tjänsterna, om inte annat anges i Avtalet. Nedsättningen ska motsvara [en (1) procent] av en månadsavgift för varje hel timme, utöver de inledande åtta (8) timmarna, som avbrottet eller hindret varat under normal servicetid (med "normal servicetid" avses helgfria vardagar kl. 08.00-16.00). Tiden enligt denna punkt 12.2 börjar mätas från det att felet anmälts av Kunden till Assa Abloy eller Assa Abloy annars uppmärksammat det.

12.3 Kundens rätt till nedsättning av avgift enligt punkt 12.2 ovan ska inte överstiga ett belopp som motsvarar [tio procent (10 %)] av den årsavgift Kunden ska betala till Assa Abloy för Tjänsterna, per driftavbrott eller trafikhindrande fel, eller totalt [trettio procent (30 %)] av årsavgiften för samtliga driftavbrott eller trafikhindrande fel under ett år. Skulle driftavbrott, funktionsfel eller trafikfel en viss månad förekomma i sådan omfattning som skulle ha medfört mer än maximal rätt till nedsättning, är Kunden istället berättigad att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om felet är väsentligt.

12.4 Nedsättning eller rätten till uppsägning enligt punkt 12.2-12.3 ovan gäller inte till den del avbrottet eller hindret kan hänföras till Kunden, exempelvis vid felaktig användning. I sådant fall förbehåller sig Assa Abloy rätten att debitera ersättning för nedlagda åtgärdskostnader på de villkor som anges i punkt 11 ovan.

12.5 Som driftavbrott enligt denna punkt 12 ska inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av Tjänsterna, m.m. Assa Abloy ska sträva efter att genomföra underhåll mellan torsdag kl. 18.00 t.o.m. måndag kl. 06.00. Vid omfattande åtgärder ska Kunden i möjligaste mån aviseras innan åtgärd vidtas.

12.6 Utöver dessa SLA-nivåer lämnar Assa Abloy ingen form av garanti rörande Tjänsterna som i övrigt tillhandahålls i befintligt skick ("as is").

15. Immateriella rättigheter

15.1 Samtliga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till Immateriella Rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll i den som Assa Abloy tillhandahåller eller gör tillgängligt ägs av Assa Abloy eller dess rättighetsinnehavare. Avtalet medför inte att några rättigheter (i) till Tjänsten eller (ii) rättigheter som skapas med anknytning till utförandet av ASSA ABLOYs åtaganden enligt Avtalet överlåts till Kunden.

15.2 Kunden ges, i förekommande fall, en licens till viss programvara som krävs för att kunna använda Tjänsterna såsom framgår av Tjänstebeskrivningen. Assa Abloy upplåter, i tillämpliga fall, till Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och oåterkallelig rätt att använda angiven mjukvara i den mån och på det sätt som krävs för att Kunden ska kunna tillgodogöra sig Tjänsterna under Tjänsteperioden. Kunden åtar sig att följa samtliga av Assa Abloy kommunicerade instruktioner i fråga om användning av sådan mjukvara, inklusive, men inte begränsat till vad som anges i Tjänstebeskrivningen, och i förekommande fall tredjepartsvillkor.

15.3  Part åtar sig att genast informera den andra Parten om den förstnämnda Parten får kännedom om a) intrång eller misstänkt intrång i den andra Partens Immateriella Rättigheter, eller b) påståenden om att det genom Tjänsterna eller relaterad utrustning eller mjukvara görs intrång i en tredje mans Immateriella Rättigheter.

15.4 Part ska försvara och hålla den andra Parten skadeslös med avseende på alla krav, processer, skyldigheter, skadestånd, rimliga kostnader och utgifter som uppstår till följd av krav från en tredje part som avser intrång i Immateriella Rättigheter som ägs eller nyttjas av denna tredje part och som är hänförligt till Tjänsterna eller detta Avtal. Assa Abloy eller dess försäkringsbolag ska alltid ha rätt att, i förekommande fall, överta hantering av samtliga krav som är relaterade till Tjänsterna och eventuella förhandlingar som avser sådana krav, och får således ensam bestämma om försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Kunden ska i sådana fall på egen bekostnad lämna skälig assistans.

15.5 Om Tjänsterna gör intrång i annans rätt åtar sig Assa Abloy att, på egen bekostnad, antingen tillförsäkra Kunden rätten till fortsatt nyttjande av de Immateriella Rättigheterna eller byta ut omtvistad del av de Immateriella Rättigheterna mot del som inte gör intrång i annans rätt, eller, om detta inte bedöms möjligt, i sista hand säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

17. Ansvar och ansvarsbegränsningar

17.1 Om Kund eller Assa Abloy inte uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet ska den andra parten vid sådant avtalsbrott ha rätt att kräva ersättning för den direkta skada och förlust som den icke-avtalsbrytande parten kan visa att avtalsbrottet orsakat denne. Sådan ersättning ska maximalt uppgå till [femtio procent (50 %)] av den totala sammanlagda årsavgiften som Kunden betalat eller ska betala till Assa Abloy (antingen direkt eller via Partnern enligt betalningsmetoderna i punkt
10.2.1 (a) eller (b)), om inte annat anges i detta Avtal.

17.2 Ansvarsbegränsningen i punkt 17.1 ovan ska inte gälla:
(a) om avtalsbrottet skett med uppsåt eller av grov oaktsamhet;
(b) vid sådan överträdelse eller sådana överträdelser som ger Assa Abloy rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 4.2.2 ovan;
(c) vid överträdelse av punkt 15 (immateriella rättigheter) eller punkt 16 (sekretess) ovan; eller
(d) för ersättning som följer av punkt 17.3 nedan.

17.3 Om Kunden eller dennes hyresgäster, lokalinnehavare, eller andra som kan komma att få tillgång till Tjänsterna genom Kundens fastighetssystem använder Tjänsterna obehörigen, ska Kunden utge ersättning motsvarande den ersättning behörigt nyttjande av Tjänsten hade kostat samt ersättning för alla kostnader som uppstått i samband med fastställandet av det obehöriga nyttjandet inklusive skäliga ombudskostnader.

17.4 För undvikande av missförstånd är Assa Abloy, utöver vad som framgår av punkt

17.1 och punkt 12 ovan, inte ersättningsskyldig gentemot Kund (inklusive dennes hyresgäster eller andra) för någon form av skada, kostnader eller förlust inklusive förlust av data som orsakas till följd av störningar, fel, buggar, driftsavbrott, eller liknande vid tillhandahållande av Tjänsterna.

18. Avtalstid och uppsägning

18.1 När Partnern slutfört bokningen i Orderformuläret kommer Assa Abloy att skicka Avtalet (inklusive Orderformuläret) till Kunden för elektronisk signering. Detta Avtal träder ikraft när Partnern har slutfört bokningen i Orderformuläret och Kunden därefter har signerat Avtalet elektroniskt, i enlighet med Assa Abloys instruktion, och därmed bekräftar sig vara bunden av Orderformuläret och villkoren i Avtalet.

18.2 Om Partnern valt en försöksperiod i Orderformuläret ges Kunden en begränsad tillgång till Tjänsterna under den försöksperiod som anges i Orderformuläret. Försöksperioden kan vara max tre (3) månader och upphör vid det startdatum för Tjänsterna som valts i Orderformuläret. Kunden har rätt att när som helst under försöksperioden säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

18.3 Om Kunden inte säger upp Avtalet under försöksperioden (om en sådan valts) har Kunden rätt att använda respektive Tjänst (såsom specificeras i Tjänstebeskrivningen) från det startdatum som Parterna skriftligen kommer överens om för respektive Tjänst. Kundens rätt att använda respektive Tjänst enligt villkoren i detta Avtal gäller därefter i tolv (12) månader från startdatumet och förlängs automatiskt med tolv (12) månader om inte Tjänsten ifråga sägs upp av endera Part minst tre (3) månader innan varje tolvmånadersperiods utgång ("Tjänsteperiod"). När samtliga Tjänster sagts upp och upphört att gälla, upphör också hela detta Avtal automatiskt att gälla.

18.4 Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten gör sig skyldig till något väsentligt eller återkommande brott mot villkoren i Avtalet.

18.5 Assa Abloy har vidare rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden överlåter de fastigheter till vilka Tjänsterna är kopplade till tredje man (om Kunden har flera fastigheter för vilka Tjänsterna används, fortsätter dock Avtalet att gälla på oförändrade villkor i förhållande till de fastigheter som inte överlåts).

18.6 Part har rätt att säga upp Avtalet om den andre Parten inställer betalningar, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller annars kan anses vara obestånd.

18.7 Bestämmelser som till sin natur ska äga fortsatt giltighet ska överleva Avtalets upphörande.