CLIQ® Remote för tekniska utrymmen

Drift och tekniska utrymmen har ofta höga säkerhetskrav för att säkerställa att fastighetens dagliga drift fortgår utan onödiga störningar.

God beredskap krävs så att personal eller externa tekniker snabbt är på plats vid oförutsedda händelser som annars på kort tid kan skapa stora problem. Styrning av behörigheter blir då kritisk. Riskerna är samtidigt många då utrymmena ofta omfattar avancerad teknisk utrustning med högspänning som kräver auktoriserad personal.

Denna typ av verksamhet är ofta placerad i fastighetenskällare eller vindsutrymmen och omfattar allt från kraft- och transformatorer, hisschakt, vatten, avlopp och olika ventilationsluckor. För att alla delar av verksamheten ska kunna underhållas effektivt är det ytterst viktigt att rätt personal får tillträde till objektet i fråga, oavsett var och när ett behov uppstår.

Intern och extern personal

För att möjliggöra underhållet är externa underleverantörer vanligt förekommande och det blir därmed extra viktigt att kunna ge tillfälliga behörigheter och samtidigt möjligheten att spärra tillträdet när uppgiften är utförd. Om en felaktig händelse eller olycka inträffat är det också viktigt att kunna följa upp vem eller vilka som varit på plats för att minimera risken att det inträffar igen. Därför finns elektroniskahändelseloggar med tidsstämpel i CLIQ® Remote.

Lokal användninig

1. Behov av tillträde En tekniker har nekats tillträde till ett visst område och behöver få tidsbegränsat tillträde. Han ringer receptionen.  2. Ny behörighet Receptionisten skapar en tidsbegränsad behörighet för teknikerns nyckel. 3. Uppdatering av nyckelnTeknikern kan nu uppdatera sin nyckel via den väggmonterade programmeringsenheten.  4. Tidsbegränsat lokalt tillträde Teknikern har nu tidsbegränsat tillträde till specifika områden och applikationer.

Kostnadseffektiv lösning från ASSA ABLOY

Tekniska utrymmena i fastigheter är ofta placerade iotillgängliga källargångar, kulvertar eller vindsutrymmen.Låscylindern kräver ingen strömförsörjning vilket gör attman helt och håller slipper kabeldragning till dörrar och luckor vid installation av CLIQ® Remote.

Ofta är dörrar till tekniska utrymmen även gräns i en brandcell och då blir dörrens brandklassning viktig. CLIQ® Remote monteras i befintligt cylinderuttag på dörren vilket gör att dörren behåller sin brandklassning efter montage. Det är nyckeln som håller reda på tiden i CLIQ® Remote varför inga batterier behöver installeras i dörren. Sammantaget ger detta en låg kostnad för såväl installation som underhåll av systemet.

Vid användning på fältet

1. Behov av tillträde En entreprenör har nekats tillträde till ett visst område och behöver få tidsbegränsat tillträde. Han ringer receptionen.  2. Ny behörighet Receptionisten skapar en tidsbegränsad behörighet för entreprenörens nyckel. 3. Nyckeluppdatering Entreprenören kan nu uppdatera sin nyckel via CLIQ® Remotes mobila programeringsenhet, sin mobiltelefon eller appen CLIQ® COnnect.  4. Tidsbegränsat lokalt tillträde Entreprenören har nu tidsbegränsat tillträde till specifika områden och applikationer.

Styr tillträdet även på hänglåsen

För att förhindra otillbörligt tillträde till tekniska utrymmenär det vanligt att grindar och olika former av luckor låses med hänglås.Installation av passersystem med kabeldragning är då inte att alternativ. Då CLIQ®-cylindern går lika bra att använda i hänglås som i dörrar kan man tidsstyra tillträde till hänglåspå samma sätt som till en dörr. Lika enkelt är det även att spärra tillträde.


Tryggt och säkert med CLIQ® Remote

Då CLIQ® bygger på både mekanisk och elektronisk säkerhet, ger detta en mycket hög säkerhet som också godkänts av försäkringsbolagen. För användarna och administratörerna är det en trygghet att alla händelser – både öppningar som skett och försök till öppningar som gjorts, loggas centralt.Eftersom servicepersonal ibland är extern, är det bra att tillfälliga behörigheter kan delas ut. De har då endast tillgång till de aktuella objekten under en viss tidsperiod. En nyckel kan till exempel delas ut i förväg innan behörighetenbörjar gälla.

Enkel och säker nyckeladministration med CLIQ® Web Manager

All administration av CLIQ®-nycklarna sker i programvaran CLIQ® Web Manager. Då ingen installation krävs på en lokal PC finns det möjlighet till flera administratörer – både lokalt och centralt. Olika nivåer på administratörsrättigheter kan ställas in beroende på vem som ska kunna göra och se vad i programvaran.

När en ändring av behörighet gjorts skickas det ut till allaanslutna nyckeluppdaterare. Respektive användare uppdaterar sedan sin nyckel och får då med sig sina rättigheter under en bestämd tid. Vi rekommenderar validering, vilket innebär att nyckeln endast fungerar under exempelvis 12 timmar. Sedan måste den återuppdateras. På så vis kan man vara säker på att inga fungerande obehöriga nycklar finns i omlopp. Om en nyckel måste spärras bort omedelbart går det givetvis också att göras på plats vid aktuell dörr.

Ta hjälp av våra Säkerhetsrådgivare. Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!